အျခား သတင္းမ်ား

ျမန္မာမြတ္စ္လင္​ အစည္းအ႐ံုး၏​   ေမးျမန္းခ်က္ႏွင့္​​​ ေဒၚေအာင္ဆန္း​စုၾကည္၏ ေျဖၾကားခ်က္မ်ား

ျမန္မာမြတ္စ္လင္​ အစည္းအ႐ံုး၏​ ေမးျမန္းခ်က္ႏွင့္​​​
ေဒၚေအာင္ဆန္း​စုၾကည္၏ ေျဖၾကားခ်က္မ်ား

အဂၤလန္ အေျခစုိက္ အဖဲြ႕(၁၆)ဖြဲ႕ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ ရန္ကုန္-လန္ဒန္ တုိက္႐ိုက္ ေမးျမန္းျခင္းကုိ ၂၀၁၀ခု ဒီဇဘၤာ ၁၁ ရက္ေန႔ တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။  ျမန္မာမြတ္စ္လင္ အစည္းအ႐ံုး အဂၤလန္ဌာနခြဲ ဥကၠဌ ကိုေက်ာ္စြာ၏ ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္း...

အျပည္႔အစံု ဖတ္ရန္ ›