ေၾကျငာခ်က္မ်ား

ဘာသာေရးရန္စမႈမ်ားတြင္ မပတ္သက္ရန္ႏွင့္ စိတ္လက္မန္ပါမတံုု႔ျပန္ရန္  မြတ္စလင္မ္ထုုသိုု႔ အစၥလာမ္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပန္ၾကား

ဘာသာေရးရန္စမႈမ်ားတြင္ မပတ္သက္ရန္ႏွင့္ စိတ္လက္မန္ပါမတံုု႔ျပန္ရန္ မြတ္စလင္မ္ထုုသိုု႔ အစၥလာမ္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပန္ၾကား

လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ဘာသာတစ္ခုုႏွင့္ တစ္ခုုအၾကား မလိုုလားအပ္ေသာ ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ေပၚလာေစရန္ ဘာသာေရး ပုုတ္ခတ္ေစာ္ကားမႈမ်ား၊လႈ႔႔ံ႔ေဆာ္မႈမ်ား တြင္အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ား ပါ၀င္ျခင္း မရွိရန္ႏွင့္ မိမိပတ္၀န္းက်င္တြင္ မသကၤာဖြယ္ရာေတြ႔ရွိပါက...

အျပည္႔အစံု ဖတ္ရန္ ›
အၾကမ္းဖက္မႈဆန္႔က်င္ေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းကိုုႏိွမ္ႏွင္းရာတြင္ အျပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ား မနစ္နာေစေရး ဂ႐ုျပဳရန္ အစၥလာမ္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ တိုုက္တြန္း

အၾကမ္းဖက္မႈဆန္႔က်င္ေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းကိုုႏိွမ္ႏွင္းရာတြင္ အျပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ား မနစ္နာေစေရး ဂ႐ုျပဳရန္ အစၥလာမ္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ တိုုက္တြန္း

ရခိုုင္ျပည္နယ္ အတြင္းျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုုက္မႈမ်ားကိုု ဆန္႔က်င္ရႈတ္ခ် ေၾကာင္းႏွင့္ အဆုုိပါ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကိုု ႏိွမ္ႏွင္းရာတြင္ အျပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ား ထိခိုုက္နစ္နာမႈမရွိေစေရး အထူးဂရုုျပဳေဆာင္ရြက္အပ္ေၾကာင္း အပါအ၀င္ အခ်က္...

အျပည္႔အစံု ဖတ္ရန္ ›
ရန္ကုုန္တုုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ကုုရ္ဘာနီလုုပ္ရန္ သတ္မွတ္ ၂၃ ေနရာေၾကညာ

ရန္ကုုန္တုုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ကုုရ္ဘာနီလုုပ္ရန္ သတ္မွတ္ ၂၃ ေနရာေၾကညာ

ရန္ကုုန္တုုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းကုုရ္ဘာနီျပဳလုုပ္မည့္သူမ်ားအေနျဖင့္ ရန္ကုုန္တိုုင္းေဒသႀကီးအစိုုးရအဖြဲ႔ကခြင့္ျပဳထားသည့္ သတ္မွတ္ ၂၃ ေနရာေတြင္ ကုုရ္ဘာနီျပဳလုုပ္ၾကပါရန္ႏွင့္ကုုရ္ဘာနီသားေကာင္မ်ားကိုုေသာ္လည္းေကာင္း၊ကုုရ္ဘာနီကြင္းျပင္တြင္လည္းေကာင္းဓာတ္ပံုု၊ဗီဒီယိုုရိုုက္ကူးမျပဳရန္ကုုရ္ဘာနီျပဳလုုပ္ပံုုမ်ားကိုု...

အျပည္႔အစံု ဖတ္ရန္ ›
၂၀၁၇ ခုုႏွစ္အတြက္ ကုရ္ဘာနီ ႀကီးၾကပ္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္း
မႏၱေလးၿမိဳ႕ ဘာသာေပါင္းစံုုက အမုုန္းစကားေျပာၾကားမႈမ်ားကိုု ရႈတ္ခ်ေၾကာင္း သေဘာထား ထုုတ္ျပန္

မႏၱေလးၿမိဳ႕ ဘာသာေပါင္းစံုုက အမုုန္းစကားေျပာၾကားမႈမ်ားကိုု ရႈတ္ခ်ေၾကာင္း သေဘာထား ထုုတ္ျပန္

http://www.myanmarmuslim.net/wp-content/uploads/2017/06/19321034_241331843034949_545309032382988288_n.mp4 လက္ရွိ အစိုုးရအား နည္းမ်ိဳးစံုုျဖင့္ တုုိက္ခိုုက္ ဖ်က္ဆီးေ၀ဖန္ေနေသာ အင္အားစုု တစ္ရပ္သည္ ႏိုုင္ငံေတာ္ တည္ၿငိမ္ေရးကိုု ပ်က္စီးေစရန္ ရည္ရြယ္လွ်က္ အမုုန္းစကားေျပာၾကားမႈမ်ားအားလံုုးကို ရႈတ္ခ်ေၾကာင္းမႏၱေလး...

အျပည္႔အစံု ဖတ္ရန္ ›