ကာတြန္း

ကာတြန္း ၊ လဂြန္းအိမ္

ကာတြန္း ၊ လဂြန္းအိမ္

အျပည္႔အစံု ဖတ္ရန္ ›
ကာတြန္း… လဂြန္းအိမ္
အေနာက္ တံခါးေခါက္ ေလၿပီ

အေနာက္ တံခါးေခါက္ ေလၿပီ

အေနာက္တံခါးေခါက္ေလၿပီ ကာတြန္း ဘီရုမာ

အျပည္႔အစံု ဖတ္ရန္ ›
ကာတြန္း .. လဂြန္းအိမ္

ကာတြန္း .. လဂြန္းအိမ္

အျပည္႔အစံု ဖတ္ရန္ ›
Victim Blaming

Victim Blaming

ေစာ္ကားခံရာသူကိုသာ ထပ္အျပစ္တင္ျခင္း ကာတြန္း .. လဂြန္းအိမ္

အျပည္႔အစံု ဖတ္ရန္ ›