ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေရွ႕ ဘာသာေပါင္းစံုု ဆုုေတာင္းပြဲ ပရိတ္သတ္ ေသာင္းေက်ာ္တက္

ေအာင္စ်ာန္သစ္
ေအာက္တိုုဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၇
Myanmar Muslim Media

ရန္ကုုန္တိုုင္းေဒသႀကီးအစိုုးရအဖြဲ႔က ဦးေဆာင္က်င္းပသည့္ ဘာသာေပါင္းစစံုုဆုုေတာင္းပြဲကိုု ရန္ကုုန္ၿမိဳ႕ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေရွ႕တြင္ ယေန႔ညဦးပိုုင္းကက်င္းပခဲ့ရာ ပရိတ္သတ္ေသာင္းခ်ီတက္ေရာက္သည္။

စက္တင္ဘာလအတြင္း ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕တြင္ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားအား အၾကမ္းဖက္တုုိက္ခိုုက္မႈတစ္ရပ္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္ တုုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစုုိးရအဖြဲ႔မ်ားဦးေဆာင္သည့္ ဘာသာေပါင္းစံုုၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုုေတာင္းပြဲမ်ားကိုု ႏိုုင္ငံအႏွံ႔တြင္ ယခုုလအတြင္း ၄ ႀကိမ္စီက်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။