အၾကမ္းဖက္မႈဆန္႔က်င္ေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းကိုုႏိွမ္ႏွင္းရာတြင္ အျပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ား မနစ္နာေစေရး ဂ႐ုျပဳရန္ အစၥလာမ္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ တိုုက္တြန္း

ရခိုုင္ျပည္နယ္ အတြင္းျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုုက္မႈမ်ားကိုု ဆန္႔က်င္ရႈတ္ခ် ေၾကာင္းႏွင့္ အဆုုိပါ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကိုု ႏိွမ္ႏွင္းရာတြင္ အျပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ား ထိခိုုက္နစ္နာမႈမရွိေစေရး အထူးဂရုုျပဳေဆာင္ရြက္အပ္ေၾကာင္း အပါအ၀င္ အခ်က္ ၃ ခ်က္ပါသေဘာထားထုုတ္ျပန္ခ်က္ကိုု ျမန္မာႏုုိင္ငံလံုုးဆုုိင္ရာအစၥလာမ္ဘာသာေရးအဖြဲ႔ႀကီးက စက္တင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ သေဘာထားထုုတ္ျပန္လုုိက္သည္။