သတင္းထုုတ္ျပန္ေရးေကာ္မတီ (Information Committee) ကိုု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္၏ ရံုုးအဖြဲ႔ဦးေဆာင္ေနဟုု ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးေျပာ

အခုုအခါမွာ သတင္းထုုတ္ျပန္ေရးေကာ္မတီကိုု သံုုးေနတယ္ေပါ့ေနာ္။သတင္းေတြ ထုုတ္ေပးေနတယ္။ အဲဒီ့ေကာ္မတီထဲမွာလည္း ဒီျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန  လည္းပါတာပဲ။အတုုိင္ပင္ခံရံုုးက ဦးေဆာင္တယ္။ သမၼတရံုုးလည္း ပါတယ္။ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရံုုး ကလည္းပါတယ္။ တပ္မေတာ္ သတင္းမွန္ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႔ ကလည္းပါ၀င္တယ္။ ျပည္ထဲေရးက ပါတယ္။ ဒီကိစၥက ရခိုုင္ကိစၥက ႏုုိင္ငံတကာနဲ႔လည္း ဆက္စပ္ေတာ့ ႏုုိင္ငံျခားေရး ကလည္းပါတယ္။ နယ္စပ္ေရးရာပါတယ္။
ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေဖျမင့္
The Voice Weekly ,Vol 13/No.32
(((အထက္ပါေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ားသည္ ရည္ညြန္းပါ သတင္းရင္းျမစ္တြင္္ေဖၚျပပါရွိသည့္ စကားလံုုး အဓိပၸါယ္အတုုိင္းသာ Myanmar Muslim Media ကျပန္လည္္ေဖၚျပျခင္းျဖစ္သည္။)))