လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈတိုုင္းကိုု လက္မခံသလုုိ အၾကမ္းဖက္တိုုက္ခုုိက္မႈတုုိင္းကိုု ဆန္႔က်င္ပါတယ္ ဆိုုတဲ့ ဦးေအာင္မ်ိဳးမင္း

လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈတိုုင္းကိုု လက္မခံသလုုိ အၾကမ္းဖက္ တိုုက္ခုုိက္မႈတုုိင္းကိုု ဆန္႔က်င္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အျပစ္မဲ့တဲ့ ျပည္သူေတြကိုု ကာကြယ္ေပးဖုုိ႔ တုုိက္တြန္းလိုုပါတယ္။ ရခိုုင္ျပည္သူေတြ သာမက ကခ်င္ျပည္သူေတြ ရွမ္းျပည္သူေတြ အပါအ၀င္ ႏိုုင္ငံသားအားလံုုးကိုု ကာကြယ္ေပးရမွာ အစိုုးရတာ၀န္ျဖစ္ပါတယ္။ အၾကမ္းဖက္မႈအားလံုုးကိုု အားလံုုးတုုိက္ဖ်က္ၾကဖိုု႔ တခုုသတိထားဖုုိ႔ကေတာ့ အၾကမ္းဖက္မႈကိုု အေၾကာင္းျပၿပီး လံုုၿခံဳေရးယူတဲ့အခါမွာ မွန္ကန္တဲ့ လုုံၿခံဳေရးအရ လုုပ္ေဆာင္ ဖုုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။ လံုုၿခံဳေရးအေၾကာင္းျပၿပီး တရားလက္လြတ္ လုုပ္ေဆာင္မႈေတြ မျဖစ္ေစရပါဘူး။ အၾကမ္းဖက္သူနဲ႔ ျပည္သူကုုိ ခြဲျခားႏုုိင္ဖိုု႔လုုိပါတယ္။
ဦးေအာင္မ်ိဳးမင္း(Equality Myanmar)
Aung Myo Min ေဖ့စ္ဘုုတ္စာမ်က္ႏွာ