“လူမ်ိဳးသုုန္းသတ္ျဖတ္မႈ စံျပ”လုုပ္ရပ္ျဖစ္ပံုုေပါက္ေနတယ္ (ကုုလ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ဥကၠဌ Zeid Ra’ad Al Hussein)

“ရိုုဟင္ဂ်ာကြန္ျမဴနတီအေပၚ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖါက္မႈေတြ ကစနစ္တက်လုုိ႔ပဲဆုုိဆိုု က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ထပ္ကာထပ္ကာျဖစ္ေနၿပီး ဒါေတြဟာ တည္ဆဲဥပေဒေတြအရ လူသားျဖစ္တည္မႈကိုုဆန္႔က်င္တဲ့ပစ္မႈေတြျဖစ္မယ္ဆိုုတဲ့အေၾကာင္းေတြကိုုအရင္ႏွစ္ကတည္းကကြ်န္ေတာ္သတိေပးၿပီးဒါေတြဟာျမန္မာႏိုုင္ငံဟာလူ႔အခြင့္အေရးစံုုစမ္းစစ္ေဆးသူ ေတြကိုုလည္းျငင္းပယ္ထားတဲ့အတြက္လက္ရွိအေနအထားကိုုအျပည့္အ၀အကဲခတ္လိုု႔မရေသးဘူး။ဒါေပမယ့္အခုုလက္ရွိျဖစ္ေနတဲ့အေနအထားအရ ေတာ့ “လူမ်ိဳးသုုန္းသတ္ျဖတ္မႈ စံျပ”လုုပ္ရပ္ျဖစ္ပံုုေပါက္ေနတယ္”

ဟိန္းေအာင္