ဘာသာေရးရန္စမႈမ်ားတြင္ မပတ္သက္ရန္ႏွင့္ စိတ္လက္မန္ပါမတံုု႔ျပန္ရန္ မြတ္စလင္မ္ထုုသိုု႔ အစၥလာမ္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပန္ၾကား

လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ဘာသာတစ္ခုုႏွင့္ တစ္ခုုအၾကား မလိုုလားအပ္ေသာ ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ေပၚလာေစရန္ ဘာသာေရး ပုုတ္ခတ္ေစာ္ကားမႈမ်ား၊လႈ႔႔ံ႔ေဆာ္မႈမ်ား တြင္အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ား ပါ၀င္ျခင္း မရွိရန္ႏွင့္ မိမိပတ္၀န္းက်င္တြင္ မသကၤာဖြယ္ရာေတြ႔ရွိပါက နီးစပ္ရာအစိုုးရ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔မ်ားသုုိ႔ အခ်ိန္မီအေၾကာင္းၾကားရန္ အပါအ၀င္ အခ်က္ ၃ ခ်က္ပါ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားသိုု႔ အထူးအသိေပးပန္ၾကားခ်က္ကိုု ျမန္မာႏုုိင္ငံလံုုးဆုုိင္ရာ အစၥလာမ္ဘာသာေရး အဖြဲ႔ႀကီးက စက္တင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ ထုုတ္ျပန္လုုိက္သည္။