ဘဂၤလားအေျခစိုုက္ ရခိုုင္ပရဟိတအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္သည္ မြတ္စလင္ႏွင့္ဗုုဒၶဘာသာ ႏွစ္ခုုလံုုးကိုု ကူညီသူျဖစ္ဟုုဆိုု

“သူက မြတ္စလင္မ္ေရာ ဗုုဒၶဘာသာေရာ ၂ ခုုလံုုးအတြက္ အလုုပ္လုုပ္တာပါ။ၿပီးေတာ့ အဲဒီ့မွာ(ရခိုုင္မွာ)ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ပဲလုုပ္တာပါ”

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ေျချမန္အထူးတပ္ရင္း(RAB) က အၾကမ္းဖက္မႈတုုိက္ဖ်က္ေရးဥပေဒျဖင့္ ဖမ္းဆီးခဲ့သူ ဦးခ်စ္ေမာင္၏ ညီမ Aye Thein Rakhaing၏ မီဒီယာသိုု႔ေျပာၾကားခ်က္။

Ref: thesundaily.my
(((အထက္ပါေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ားသည္ရည္ညြန္းပါသတင္းရင္းျမစ္တြင္္ေဖၚျပပါရွိသည့္ စကားလံုုး အဓိပၸါယ္အတုုိင္းသာ Myanmar Muslim Media ကျပန္လည္္ေဖၚျပျခင္းျဖစ္သည္။)))